Pastierske hry vianočné

Nevypaľujte porasty v jarnom období

 

 PLAGÁT- stop vypaľovaniu

Informačný článok

 

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi zo strany občanov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb

–   u s m e r n e n i e

 

Lesné požiare každoročne zničia, alebo poškodia veľkú plochu lesov. Jednou z najčastejších príčin lesných požiarov je vypaľovanie starej suchej trávy, zvyškov po jarnom upratovaní alebo kladenie ohňa v prírode. Veľkosť nebezpečenstva v jarnom období je závislá od počasia.

Najviac lesných požiarov vzniká v jarnom období, keď sa v prírode nachádza veľké množstvo suchej trávy, lístia, ihličia a rákosia. Ich zápalnosť a horľavosť za teplého a suchého počasia je veľmi vysoká. Preto najčastejšie lesné požiarne vznikajú pri vypaľovaní starej a suchej trávy, buriny, kríkov a spaľovaní zvyškov po jarnom upratovaní na okolitých a susediacich pozemkoch.

 

Najmä v súvislosti s nárastom počtu požiarov v tomto období Vás týmto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne žiada o prijatie preventívnych opatrení  a  s ú č i n o s ť  pri zabezpečovaní plnenia úloh súvisiacich s problematikou zníženia požiarovosti v prírodnom prostredí.

 

Preventívne opatrenia je potrebné prijať v nadväznosti na zhodnotenie Vášho územného obvodu (klimatické podmienky, vznik a počet požiarov v prírodnom prostredí), a to v nasledovnom rozsahu:

  1. Sprístupnenie písomnej informácie o zákaze vypaľovania prostredníctvom obecných rozhlasov, lokálnych informačných kanálov, na svojich webových a facebookových stránkach, resp. na vývesnej tabuli (alebo iným obvyklým spôsobom informovania v obci), aby tieto informácie boli poskytnuté všetkým subjektom vo Vašej zriaďovacej pôsobnosti.
  2. Sprístupnenie informácie o spôsobe možnosti nahlásenia podozrivého zo spáchania správneho deliktu alebo priestupku na úseku ochrany pred požiarmi na OR PZ v Brezne s tým, že uvedený orgán zabezpečí bezodkladné zadokumentovanie udalosti formou úradného záznamu s akcentom na stotožnenie podozrivého subjektu a prípadných svedkov, presné určenie miesta vykonávania protiprávnej činnosti, jej stručný opis a fotodokumentáciu.
  3. Vykonanie hliadkovacej činnosti prostredníctvom vlastných hliadok (v spolupráci s mestskou, obecnou políciou, DHZO, DPO a pod.) a nahlásenie tejto činnosti na OR HaZZ v Brezne (najlepšie formou krátkeho mailu), pričom je potrebné nahlásiť približné lokality a dni hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné hliadkovanie v týchto oblastiach aj zo strany OR HaZZ.

 

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

 

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov podľa § 8 písm. a)  a  § 14 ods. 2 písm. b)  zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  sa    z a k a z u j e  .

 

Za porušenie povinností fyzických osôb týkajúcich sa vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov t.j. za priestupok, môže byť občanovi uložená pokuta podľa § 61 ods. 4, písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky  331€.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov uložiť pokutu v zmysle § 59 ods. 2 písm. j) zákona          NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi až  do výšky 16 596 €.

 

Okresné riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor vo vybraných subjektoch v zmysle § 25 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a následne tieto subjekty oznamuje obci. U ostatných subjektov vykonáva preventívne protipožiarne kontroly obec. Tieto subjekty je zo strany obce potrebné vhodnou formou usmerniť a upozorniť  na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s ochranou lesov.

 

V zmysle § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:

  1. a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo
  2. b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe

nasledujúcich dní, alebo

  1. c) ak požiarne nebezpečenstvo lesov na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké

požiarne nebezpečenstvo lesov podľa stanovenia stupňa nebezpečenstva v lesoch Slovenským

hydrometeorologickým ústavom.

 

Vlastníci lesa, správcovia a obhospodarovatelia lesov, ktorí sú právnickými osobami, alebo fyzickými osobami – podnikateľmi plnia povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi,    ktoré sú upravené v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi najmä v § 4 písm. b), § 6b a § 7 ods. 2 citovaného zákona. Podrobnosti o povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sú upravené najmä v § 7 a § 10 vyhlášky  MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií.

 

        Povinnosti vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesa v zmysle § 6b zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a  podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi v zmysle § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

 

§ 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

(1) Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný

a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,

b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,

c)  zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,

d)  spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

(2)  Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru lesa je povinný

a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,

b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

d)  vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

(3) Podrobnosti o spracúvaní a obsahu mapových podkladov, spôsobe a organizácii hliadkovacej činnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, rozsahu spracovania osobitných protipožiarnych opatrení pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou, druhoch, počtoch a umiestnení protipožiarneho náradia, požiadavkách na vlastnosti prejazdových ciest, zvážnic, zdrojov vody na hasenie požiarov a rozčleňovacích pásov a priesekov z hľadiska ich využiteľnosti pre zásah hasičskej jednotky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

§ 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií

Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi:

(1)  Mapové podklady tvorí

a)        textová časť, ktorá obsahuje

1. údaje o vlastníkovi lesa, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa a kontaktné údaje osoby   zodpovednej za ochranu lesa pred požiarmi,

2. popis vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov, osobitne sa vyznačia vodné zdroje vhodné na hasenie leteckou technikou

b)  grafická časť, ktorej základom je porastová mapa, alebo obrysová mapa, do ktorej sa vyznačujú

1. polohy  vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov, osobitne sa vyznačia vodné zdroje vhodné na hasenie leteckou technikou

2. protipožiarne rozčleňovacie pásy, ktorých šírka je najmenej

2a. 15 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,

2b. 10 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,

2c.   5 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom,

3. protipožiarne rozčleňovacie prieseky, ktorých šírka je najmenej

3a. 10 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,

3b.   8 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,

3c.   4 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom,

4. lesná dopravná sieť, ktorá sa nedá použiť na príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu

(2) Hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom, alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu.

(3) Protipožiarne náradie sa zabezpečuje podľa plošnej výmery lesa, umiestňuje sa na dostupnom mieste v týchto počtoch a druhoch:

a)      od  10 ha do 100 ha najmenej 15 ks náradia aspoň  troch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery),

b)      nad 100 ha do 1000 ha najmenej 40 ks náradia aspoň štyroch druhov (napr. lopaty, motyky, hrable, krompáče, sekery)

c)      nad 1000 ha najmenej 60 ks náradia aspoň štyroch druhov (napr. lopaty, motyky, sekery, hrable, krompáče a široké lopaty) a 3 vhodné ručné striekačky.

(4) Osobitné protipožiarne opatrenia sa spracúvajú pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, ktorých obsahom je najmä

a)        odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom, okrem stojacich živých

stromov, do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,

b)        vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích  priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,

c)        vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určených na ďalšie spracovanie             s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorého je odstránený horľavý materiál.

(5) Za zdroj vody na hasenie požiarov sa považuje rieka, potok, jazero, studňa, požiarna nádrž alebo iný prírodný vodný zdroj alebo umelý vodný zdroj využiteľný hasičskou technikou na hasenie vzhľadom na výdatnosť zdroja a jeho prístupnosť. Miesto na čerpanie vody hasičskou technikou má hĺbku vody najmenej 0,5 m. Vodný zdroj pre čerpanie vody leteckou technikou je vodná plocha s rozmermi najmenej. 100 m x 50 m a s hĺbkou vody najmenej 1,5 m.

(6) Pre hasičskú techniku je použiteľná lesná cesta 1. triedy až  3. triedy vrátane zvážnice