Pastierske hry vianočné

Dane a poplatky

Dane a poplatky sú agendou pani Marty Makušovej

Editovateľné tlačivá pre daň z nehnuteľnosti platné od 1.1.2015

Editovateľné tlačivo pre daň z nehnuteľnosti platné od 1.9.2023

Poucenie k vyplneniu

 

KONTAKT
Tel.: +421 948 621 995 alebo 048 6180 002
E-mail:obecnyurad@lnr.sk

 

Daň za ubytovanie

1.1.2023 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Lom nad Rimavicou č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia vyplní oznámenie k dani za ubytovanie podľa § 9 a doručí na Obecný úrad v Lome nad Rimavicou.

Daň za ubytovanie podľa § 9 je možné uhradiť v hotovosti do pokladne OcÚ v Lome nad Rimavicou, alebo prevodom na bankový účet obce  IBAN:

SK93 5600 0000 0020 0287 1001.

TLAČIVÁ:

Oznamenie-k-dani-za-ubytovanie-vznik-zmena

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za ubytovanie

Oznamenie-k-dani-za-ubytovanie-zanik

štvrťrocne_vyuctovanie-dane-za-ubytovanie-1

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosí, za psa …

           

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

  • priznanie k dani z nehnuteľností, a
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

  • pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

  • v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
  • v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
  • pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2023 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilonie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti za aktuálny rok je do 31. januára, avšak ak by tento deň pripadol na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň.

Výzva na podanie daňového priznania

Obec Lom nad Rimavicou, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani  z nehnuteľností  do termínu 31.01. aktuálneho roka.

Daňové priznanie je potrebné podať:

a/ Za nehnuteľnosti, ktoré daňovník nadobudol v predchádzajúcom roku  zmluvou, zdedením alebo za tie, ktoré skutočne užíva. Do poznámky tlačiva daňového priznania je potrebné uviesť doterajšieho vlastníka, číslo  rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, číslo listu vlastníctva /ďalej len ako LV/.

b/ Ak zbúral stavbu je potrebné dodať právoplatné búracie povolenie alebo uviesť číslo LV, ak je zmena prevedená na OÚ – Katastrálny odbor.

c/  Ak má vydané stavebné povolenie – doložiť právoplatné stavebné povolenie.

d/  Ak došlo k zmene  v mene alebo v adrese nahlásiť zmenu priezviska a adresu trvalého pobytu.

d/ Tí daňovníci, ktorým zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti majú podať zánik  daňovej povinnosti.

 

2.

a/ Za psa, ktorého daňovník nadobudol v predchádzajúcom roku a  je starší ako 6 mesiacov.

b/ Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

c/  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

 

Ak nebude daňové priznanie podané v určenej lehote, správca dane podľa § 15 ods. 3 zákona  č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, určí daňovú povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo, ktoré si sám zaobstará, pričom v zmysle § 155 ods. (1) môže daňovníkovi uložiť pokutu.

Tlačivo daňového priznania  ako aj tlačivo na  zánik daňovej povinnosti si daňovníci môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade, alebo stiahnuť online z internetu.