Pastierske hry vianočné

Evidencia obyvateľov

Túto agendu vybavuje pani Marta Makušová

E-mail: obecnyurad@lnr.sk

Prihlásenie na pobyt

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete:

Ak nie ste majiteľom nehnuteľnosti je potrebný súhlas majiteľa.

Príloha č. 1 – súhlas s prihlásením občana

Prihlásenie sa na trvalý pobyt je bezplatné. Ohlásiť trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba,
 • za členov rodiny (všetkých),
 • za dieťa do 18 rokov,
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • za iného občana.

 

Špecifické prípady

Prihlasovanie dieťaťa

Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky na Slovensku (v prípade, že nie je možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, miestom jeho pobytu bude obec na území, v ktorej sa narodilo). V tomto prípade je začiatok trvalého pobytu dieťaťa deň jeho narodenia.

Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť na príslušnej ohlasovni.

Prihlasovanie iného občana
Pobyt môžete hlásiť aj za člena svojej rodiny. Môžete tak spraviť osobne alebo elektronicky a to prostredníctvom služby

Podanie elektronického prihlásenia za inú osobu. Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom (podrobné podmienky nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR). Splnomocnenie k hláseniu pobytu už môžete niekomu udeliť aj cez elektronickú službu.

 

Ak nie ste majiteľom nehnuteľnosti je potrebný súhlas majiteľa.  Príloha č. 1 – súhlas s prihlásením občana

 

Spoločné prihlasovanie seba a svojej rodiny
Elektronickú službu Podanie elektronického prihlásenia za seba alebo svoju rodinu môžete využiť v prípade prihlasovania seba, ale aj v prípade, že naraz chcete prihlásiť seba aj členov svojej rodiny (podmienkou je prihlásenie celej rodiny spoločne). Vyhnete sa tak zdĺhavému samostatnému prihlasovaniu členov.

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
 1. Nahlásenie prechodného pobytu na území SR
 2. Potrebné doklady
 3. Vycestovanie do zahraničia
 4. Potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu
 5. Odhlásenie z prechodného pobytu

 

Nahlásenie prechodného pobytu na území SR

Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou. Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Občan môže nahlásiť prechodný pobyt za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, dieťa do 18 rokov s ústavnou alebo ochrannou výchovou, občana pozbaveného právnych úkonov alebo inú osobu. V prípade inej osoby musí mať úradne overené splnomocnenie (zrušenie splnomocnenia).

Viac informácií.

Potrebné doklady

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
 • platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (od 1. septembra 2018 si list vlastníctva vyhľadajú priamo zamestnanci úradu, nie je potrebné ho dokladať),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka.

Príloha č. 1:

Súhlas s prihlásením občana