Pastierske hry vianočné

Výrub drevín

Elektronická úradná tabuľa: Informácia o správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 13, alebo elektronicky na adresu: obecnyurad@lnr.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Informovanie o konaniach

Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaDokumentLehota na potvrdenie účasti na konaní
78/2023Zverejnenie o začatí správneho konania14.03.2023Zverejnenie k výrubu5 pracovných dní od zverejnenia
302/2015EB4 1Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat.úz. L. n. Rimavicou SMREK – 60 ks, BREZA – 29 ks a neuvedený počet krovín na pozemku parcela KN-C 811/1 v kat. úz. L.n.Rimavicou pre žiadateľov M. Kŕčová, bytom Brezno, ľ. Beracková, bytom R. Sobota a M. Koniar, bytom Z. Moravce.19. 11. 201510. 12. 2015

 

TLAČIVÁ

ŽIADOSť VYRUB V 170 -21 21

VYRUB Zápisnica NAPANT + PLANINA

VYRUB Zápisnica bez Nar. parkov

Informácia k oznámeniu výrubu