Pastierske hry vianočné

Výrub drevín

Elektronická úradná tabuľa: Informácia o správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 13, alebo elektronicky na adresu: obecnyurad@lnr.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Informovanie o konaniach

Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaDokumentLehota na potvrdenie účasti na konaní
78/2023Zverejnenie o začatí správneho konania14.03.2023Zverejnenie k výrubu5 pracovných dní od zverejnenia
302/2015EB4 1Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat.úz. L. n. Rimavicou SMREK – 60 ks, BREZA – 29 ks a neuvedený počet krovín na pozemku parcela KN-C 811/1 v kat. úz. L.n.Rimavicou pre žiadateľov M. Kŕčová, bytom Brezno, ľ. Beracková, bytom R. Sobota a M. Koniar, bytom Z. Moravce.19. 11. 201510. 12. 2015

Povolenie na výrub drevín

 

Novelou zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 01.01.2020 obec rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce. Mimo zastavaného územia obce vydáva povolenie na výrub drevín Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Výrub sa môže povoliť:

 

 • podľa osobitných predpisov
 • z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín
 • na súkromnom pozemku

Pod drevinou sa rozumejú stromy a kry.

 


 Výrub dreviny podľa osobitných predpisov

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie prijíma oznámenie  o výrube dreviny podľa osobitných predpisov (dreviny v okolí ciest, elektrických a telekomunikačných vedení a pod.). Oznámiť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov
 • Prílohy uvedené v oznámení

 

 


Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín

Výrub dreviny bez predchádzajúceho povolenia z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Okresnému úradu v Brezne, odboru starostlivosti o životné prostredie, najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

 1. obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
 2. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku

VYSVETLENIE:

 • obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
 • bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov
 • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
 • List vlastníctva
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

 


Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny v zastavanom území obce povoľuje na základe písomnej žiadosti obec.

Povolenie sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 metrov štvorcových a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 metrov štvorcových.
 • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách (podľa výpisu z LV).

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ( viď priložené tlačivo)
 • Kópia katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
 • Zaplatenie správneho poplatku

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov Z 145/1995 Z.z. :    10 € fyzická osoba,   100 € právnická osoba

TLAČIVÁ

ŽIADOSť VYRUB V 170 -21 21

VYRUB Zápisnica NAPANT + PLANINA

VYRUB Zápisnica bez Nar. parkov

Informácia k oznámeniu výrubu