Pastierske hry vianočné

Overovanie dokumentov

Túto agendu vybavuje pani Marta Makušová

E-mail: obecnyurad@lnr.sk

v neprítomnosti starostka Martina Úradníková

E-mail: starosta@lnr.sk

 

OSVEDČENIE PODPISU

OSVEDČOVANIE PODPISU FYZICKEJ OSOBY,

ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti úradu
 • na inom vhodnom mieste – ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom, alebo
 • cestovným dokladom

Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

 1. Kontakt
 • navštíviť Obecný úrad v Lome nad Rimavicou
 • osvedčovanie vykonáva referentka obecného úradu, informácie získate na telefónnom čísle 048/618 00 04,
 1. Čo potrebujeme
 • čestné vyhlásenie alebo vlastná listina, na ktorej sa bude podpis osvedčovať
 1. Súvisiace predpisy
 • zákon č. 599/2001 z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 1. Poplatky
 • 2,00 €  1 podpis
 1. Lehota na vybavenie
 • na počkanie
 1. Opravný prostriedok
 • nepodáva sa, osvedčujúci nezodpovedá za obsah listiny, na ktorej sa podpis osvedčuje !!!

Upozornenie : Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

OSVEDČOVANIE LISTÍN (odpis, fotokópia)

  • Miesto osvedčovania listín:
 • len v úradnej miestnosti úradu

 

  • Zodpovednosť úradu pri osvedčovaní listín.

 

  • úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.
   (Z tohto dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny.)
  • osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

   

   • Úrad nevykonáva osvedčovanie listín:
  • určených na úradné použitie v cudzine
  • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
  • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností
  • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • máp a geometrických plánov
  • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)
  1. Kontakt
  • navštíviť Obecný úrad v Lome nad Rimavicou
  • osvedčovanie vykonáva referentka obecného úradu, informácie získate na telefónnom čísle 048/618 00 04
  1. Čo potrebujeme 

  . originál listiny a jej fotokópia

  1. Súvisiace predpisy
  • zákon č. 599/2001 z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
  1. Poplatky
  • 2,00 €  1 strana
  1. Lehota na vybavenie

  na počkanie

  1. Opravný prostriedok
  • nepodáva sa

   

   

  Plná moc