Pastierske hry vianočné

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org

NÁVRHY VZN

NÁVRH-LNR-VZN-1_2023-o_umiestňovaní_volebných_plagátov

NÁVRH-LNR-VZN_2_2023-o_miestnom_poplatku_za_rozvoj

VZN 1-2022

VZN 2-2022

PLATNÉ VZN

LNR-VZN-1_2023-o_umiestňovaní_volebných_plagátov

LNR-VZN_2_2023-o_miestnom_poplatku_za_rozvoj

LnR-VZN_1_2022-o_verejnom_poriadku_a_pravidlách_na_udržiavanie_čistoty
LnR-VZN_2_2022ktorým_sa_určuje_čas_predaja_a_čas_prevádzky_služieb

LnR-VZN_3_2022-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku

LnR-VZN_4_2021-o_chove_vodení_a_držaní_psov
LnR-VZN_5_2021-o_úhradách_za_opatrovateľskú_službu
LnR-VZN_7_2021-o_poskytovaní_dotácií_z_rozpočtu_obce
LnR-VZN_8_2021-o_organizácii_miestneho_referenda
LnR-VZN_9_2021-o_nakladaní_s_KO
LnR-VZN_10_2021-o_miestnych_daniach_a_miestn

LnR-VZN_11_2021-o_používaní_pyrotechnických_výrobkov

NEPLATNÉ VZN

LnR-VZN_2_2021-o miestnom poplatku za rozvoj      NEPLATNÉ

LnR-VZN_3_2021-o_umiestňovaní_volebných_plagátov   NEPLATNÉ

LnR-VZN_6_2021-o_miestnom_poplatku_za_rozvoj   NEPLATNÉ

LnR-VZN_10_2021-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku   NEPLATNÉ

 

Číslo VZNNázov VZNDokumentÚčinné od
01/2020Dane a poplatky2020_VZN_1-20201.1.2020
01/2016O podmienkach držania psov2019_VZN_1-2016
03/2019O poskytovaní opatrovateľskej služby2019_VZN_3-2019