Pastierske hry vianočné

Povinné zverejňovanie

ZMLUVY FAKTÚRY OBJEDNÁVKY

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov obec Lom nad Rimavicou zverejňuje tieto informácie:

A) spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry obecného úradu,
B) miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
C) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce Lom nad Rimavicou vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
D) postup, ktorý musí obec Lom nad Rimavicou dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
E) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Lom nad Rimavicou koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci Lom nad Rimavicou
F) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec Lom nad Rimavicou vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií