Pastierske hry vianočné

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

O Z N Á M E N I E o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu Obce Lom nad Rimavicou a poslancov Obecného zastupiteľstva v Lome nad Rimavicou

Počet obyvateľov zverejnenie

INFORMÁCIA O VYMENOVANÍ ZAPISOVATEĽA

EMAILOVÁ ADRESA NA DORUČOVANIE

OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENA

A NÁHRADNÍKA DO  VOLEBNEJ KOMISIE

info@lnr.sk

obecnyurad@lnr.sk