Pastierske hry vianočné

Informácia pre verejnosť – oznámenie o strategickom dokumente

Informácia pre verejnosť

 

Obstarávateľ  

Obec  Lom nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou 13

 

Obec Lom nad Rimavicou oznamuje verejnosti, že predložila dňa Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní “) Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Lom nad Rimavicou“. 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, kedy bolo Oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Brezno

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Gen. M.R. Štefánika 40

977 01 Brezno

 

Do Oznámenia aj do strategického dokumentu ÚPN obce Lom nad Rimavicou je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Lome nad Rimavicou počas úradných hodín odo dňa zverejnenia tohto oznámenia po dobu najmenej 14 dní.

 

 

…………………….

Jozef Katreniak

starosta obce