Pastierske hry vianočné

Oznámenie o strategickom dokumente

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 25 Banská Bystrica
e-mail: vladimir.konar@minv.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.Štúra 1 , 974 25 Banská
Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Zverejnené dňa: 23.07.2020

DOKUMENT:

Oznámenie o strategickom dokumente