Pastierske hry vianočné

Územný plán obce – Prerokovanie

Verejný oznam

 

Obec LOM NAD RIMAVICOU ako obstarávateľ Územného plánu obce Lom nad Rimavicou v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

prerokovanie

Návrhu Územného plánu obce

Lom nad Rimavicou,

 

ktoré sa uskutoční v čase od 2.8.2023

 

Verejné prerokovanie návrhu ÚPN obce Lom nad Rimavicou   

s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 14.8.2023

v spoločenskej sále Hasičskej zbrojnice v Lome nad Rimavicou

o 13:00 hod. pre dotknuté obce, samosprávny kraj, orgány a  organizácie

o 16:00 hod. pre verejnosť

 

Návrh ÚPN-O Lom nad Rimavicou je uložený v tlačenej podobe na Obecnom úrade, v elektronickej podobe sa nachádza na webovom sídle obce https://www.obeclomnadrimavicou.sk/uzemny-plan-obce/, ďalej na linku  https://www.uzemneplany.sk/uvod , prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk .

Záujemcovia môžu do Návrhu ÚPN obce Lom nad Rimavicou nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia svoje pripomienky.

 

Prípadné pripomienky potrebné doručiť písomne poštou na adresu obstarávateľa: Obec Lom nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou 13 alebo v elektronickej podobe na adresu: starosta@lnr.sk .

 

             

                                                                                                    Martina Úradníková, v.r.

starostka obce

 

Oznámené na verejnej tabuli a webovom sídle

Vyvesené dňa: 02.08.2023

Zvesené dňa:   ……………