Pastierske hry vianočné

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča 2

Voľby do EÚ – informácie

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024),
  • elektronicky (e-mailom)- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

    Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí:

    obecnyurad@lnr.sk

ziadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu-volby_do_EU_parlamentu

Viac info nájdete tu:  https://www.minv.sk/?ep24-info1sk 

Utvorenie volebných okrskov

a určenie volebných miestností

v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram a určujem v obci Lom nad Rimavicou pre voľby do Európskeho parlementu,

ktoré sa budú konať 1. kolo volieb v sobotu  dňa 08. 06. 2024

 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1
volebná miestnosť sa nachádza v budove obecného úradu,

Lom nad Rimavicou č. 13

 Martina Úradníková
starostka obce

 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne do 9.4.2024 na Obecnom úrade v Lome nad Rimavicou,

prípadne oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 je určená nasledovná elektronická adresa:

obecnyurad@lnr.sk

 

[vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)]