Pastierske hry vianočné

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.

 

Utvorenie volebných okrskov

a určenie volebných miestností

v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram a určujem v obci Lom nad Rimavicou pre voľby do Európskeho parlementu,

ktoré sa budú konať 1. kolo volieb v sobotu  dňa 08. 06. 2024

 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1
volebná miestnosť sa nachádza v budove obecného úradu,

Lom nad Rimavicou č. 13

 Martina Úradníková
starostka obce

 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne na Obecnom úrade v Lome nad Rimavicou,

prípadne oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 je určená nasledovná elektronická adresa:

obecnyurad@lnr.sk