Pastierske hry vianočné

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v y hla s u jem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o na j ú
v sobotu 30. septembra 2023 a
u r č u j e m
1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27.júna 2023,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou
a okrskových volebných komisií do 21.augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023,
3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
21. augusta2023.

Boris Kollár v.r.

ZÁPISNICA

Informácie pre voliča

Hlasovací preukaz

 

Žiadosť o hlasovací preukaz môžete poslať najneskôr:

do 8.9.2023 poštou na adresu úradu, alebo elektronicky na adresu: obecnyurad@lnr.sk

    Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do

Okrskovej volebnej komisie

je možné osobne na Obecnom úrade v Lome nad Rimavicou,

prípadne

     oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti ako aj vydanie hlasovacieho preukazu volieb do Národnej rady  Slovenskej republiky v roku 2023 je určená nasledovná elektronická adresa:

obecnyurad@lnr.sk

 

Určenie volebného okrsku pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky starostka obce Lom nad Rimavicou  určila volebný okrsok a volebnú miestnosť:

Okrsok č. 1:         Lom nad Rimavicou č. 13 – budova obecného úradu