Pastierske hry vianočné

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a

u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.
Peter Pellegrini v. r.

Zápisnica 23.3.2024

Zápisnica 6.4.2024

 

Informácie pre voliča

 

Hlasovací preukaz – voľby prezidenta SR

Žiadosť o hlasovací preukaz môžete podať najneskôr:

  • osobne do 22.3.2024 na obecnom úrade, (druhé kolo do 05.04.2024)
  • písomne poštou na adresu úradu, alebo elektronicky najneskôr do 04.03.2024 (druhé kolo 14.03.2024) na e-mailovú adresu:               obecnyurad@lnr.sk

 

ziadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu-volby-prezidenta-SR

 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie je možné osobne na Obecnom úrade v Lome nad Rimavicou,

prípadne  

     oznamujeme, že na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a žiadosti ako aj vydanie hlasovacieho preukazu voľby prezidenta  Slovenskej republiky v roku 2024 je určená nasledovná elektronická adresa:

obecnyurad@lnr.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostke obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

 

Utvorenie volebných okrskov

a určenie volebných miestností

v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram a určujem v obci Lom nad Rimavicou pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 1. kolo volieb v sobotu  dňa 23. 03. 2024

prípadné 2. kolo volieb v sobotu dňa 06. 04. 2024

 1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1
volebná miestnosť sa nachádza v budove obecného úradu,

Lom nad Rimavicou č. 13

Martina Úradníková

  starostka obce